Principal
वसंतराव नाईक प्राथमिक आश्रमशाळा आभोडा
मुख्या:-पंडीत भिमराव पवार
डी. एड