Teaching Staff

Vasantrao Naik Ashram School, Abhoda

Sr. No. Name of Teacher Qualification Designation Name of the department
18 श्री.पंडीत भिमराव पवार डी. एड मुख्याध्यापक VJNT
19 श्रीमती. कमल लक्ष्मण गायकवाड डी एड उप शिक्षिका VJNT
20 श्री. महेश रमेश चौधरी बी.एससी,बी एड, डी एड पदवीधर शिक्षक VJNT
21 श्री.बाळ दत्तात्रय होले बी.एससी., बी.एड, डी एड उप शिक्षक VJNT
22 श्री. किरण कौतिक टोंगळे बी. एससी, बी पी एड, डी एड उप शिक्षक VJNT
23 श्री.शिकंदर मुजात तडवी डी. एड शिक्षण सेवक VJNT
24 श्री. ललीत ज्ञानदेव झांबरे बी.एस.डब्लू, एम.एस.डब्लू, एम.ए.सायकोलॉजी अधीक्षक VJNT
25 श्रीमती. निर्मला दशरथ तळेले 9 वी स्वयंपाकी VJNT
26 श्रीमती. कांता गंगाराम गायकवाड 7 वी स्वयंपाकी VJNT
27 श्री. रामशास्त्री मोरसिंग राठोड 10 वी मदतनीस VJNT
28 श्री. मनोहर गोपाळ चौधरी बी.ए कामाठी VJNT